dilluns, 23 de setembre de 2013

L'agricultura de proximitat, un gran pas per aturar el canvi climàtic 

La producció agrícola i ramadera, associada al consum de proximitat, poden ser una solució racional en la lluita per millorar el medi ambient i frenar el canvi climàtic. El canvi climàtic pot agreujar les conseqüències de l’abandonament de les activitats agràries i forestals aixì com els canvis en l’ús del sòl, processos que representen un factor de canvi afegit tant o mes important que el propi canvi climàtic.
Com a solució racional, que no única, per lluitar contra els efectes del canvi climàtic, des de fa temps s’està treballant amb iniciatives que fomentin l’anomenada agricultura i ramaderia de proximitat, però també el comerç de proximitat, la venda directe, el model Km.0 i d’altres formes que ens permetin aconseguir un mes gran valor afegit als nostres productes, i, per altre banda, contribuir a pal.liar els efectes que s’estan generant sobre el clima con a resultat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, es evident que la proximitat de la producció al consum redueix de forma considerable el circuit de comercialització i per tant s’estalvien despeses de transport, es redueix la utilització d’envasos i material d’embalatge, i per tant el volum de deixalles, i al temps pot ser un sistema de producció d’aliments que ajudi a millorar el medi ambient i lluitar de forma eficient contra el canvi climàtic per la reducció de les emissions de CO2 generades, sobretot, pels vehicles de transport.


Altres avantatges l’agricultura i ramaderia de proximitat, es la valorització que la mateixa en fa dels espais periurbans no urbanitzats, mitjançant models territorials agroindustrials i la possibilitat de disposar de productes agraris de qualitat i artesanals, a través del foment, promoció i comercialització d’aquests productes, i sobretot que son productes que estan poc sotmesos a la volatilitat dels preus en raó de que estem parlant de circuits curts de comercialització, i per tant els intermediaris es redueixen a la mínima expressió, la qual cosa va també en favor del consumidor perquè pot disposar de productes sans, segurs, saludables i a uns preus mes ajustats a la realitat de producció.
Des de fa mes de vint anys, els científics ja ens venen alertant sobre l’impacte del canvi climàtic i que de continuar en aquesta línia, sense cap tipus de correcció, l’any 2020, es a dir dins de 9 anys, ja no es podrà alimentar, ni que es vulgui, a la totalitat de la població humana, i per tant entrarem en l’anomenat “cataclisme alimentari”. Per tant ens cal una acció clara i decidida de tirar endavant mesures tendents a evitar arribar a aquesta situació, la qual cosa passa per reduir les emissions de gasos que contribueixen a l’escalfament global, i en particular els provinents de l’activitat agrària, considerada aquesta en el seu conjunt.
Cal dur a terme accions adreçades a la reducció de les emissions dels gasos causants de l’escalfament de l’atmosfera, i d’aquesta manera mitigar però també adaptar-nos als efectes que el canvi climàtic, que ja tenim sobre, tindrà sobre la producció d’aliments, canviant dietes, tendències de consum i buscant alternatives als sistemes productius actuals, que no solament minimitzin els efectes del canvi climàtic, sinó que assegurin el proveïment d’aliments a la població.

Proximitat, Km.0, Local…, son termes utilitzats per a promocionar la producció i el consum dels productes agrícoles i ramaders, que ens possibiliten apropar el camp(el medi rural) a la ciutat, potenciant les relacions directes entre productor i consumidor i reprenen la tradició estesa en el nostre territori d’anar a comprar els productes alimentaris directament als productors.

Això que ha estat una llarga tradició a Catalunya i que en el decurs dels anys s’ha anat perdent pels canvis d’hàbits alimentaris i de manera de viure, adquireix avui en dia un protagonisme destacat, que ho serà encara mes en els propers anys, en raó de que el sector agroramader es considerat com un agent de participació activa en tot el relacionat i vinculat amb el canvi climàtic, tant en la vessant de la mitigació com de l’adaptació.

També el mon rural en el seu conjunt juga un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic, ja que cap país es desenvolupa si no ha fan els seus entorns rurals, i aquests a la vegada no ho fan sense la valorització dels seus recursos i les seves persones i, en definitiva, generant equilibri territorial que es, a la seva vegada, tret fonamental de la sostenibilitat
 Aturar el canvi climàtic crearà llocs de feina segons CCOO Menorca.

Que pot fer l’anomenada “agricultura de proximitat” per ser una solució racional al canvi climàtic?

·         Primer: hem de dir que estem parlant d’una solució racional al canvi climàtic i no pas l’única.
·         Segon: quant parlem d’agricultura i ramaderia de proximitat, ho fem des del punt de vista d’un sistema que es fonamenta en l’ús de tècniques productives sostenibles i respectuoses amb el medi, per quant pretenem maridar camp i ciutat i això solament es pot fer amb criteris de desenvolupament dinàmic i sostenible de l’activitat agrària periurbana.

·         Tercer: perquè el veïnatge productiu amb la ciutat ofereix oportunitats importants a les empreses agràries periurbanes per comercialitzar les seves produccions, sobretot en raó de la proximitat a un mercat consumidor que cada vegada es mes sensible als productes frescos, a la qualitat i a l’autoabastiment alimentari, i per la necessitat de reduir despesa energètica i ambiental associada al transport d’aquests productes des de terres llunyanes, possibilitant, al mateix temps, conèixer l’origen i el productor.

·         Quart perquè l’agricultura i la ramaderia de proximitat tenen una gran capacitat de generar serveis cap a la ciutat, en el sentit de la seva capacitat de reutilitzar i reciclar la matèria orgànica i les aigües urbanes regenerades, a mes de permetre la recàrrega natural dels aqüifers i de reduir els riscos derivats de les inundacions, de l’increment de temperatura a les ciutats..... .

·         Cinquè:  perquè en conjunt hi ha menys emissions de gasos a l’atmosfera, es fomenten activitats que absorbeixen CO2, es redueix la utilització d’envasos i material d’embalatge i per tant la generació de deixalles, i en definitiva es un gran aliat i col.laborador en la lluita contra l’escalfament global del planeta.

Quan es parla dels efectes del canvi climàtic en la producció d’aliments, sempre es fa amb previsions a llarg termini, i això no acaba de sensibilitzar al consumidor ni tampoc al productor per tal de buscar mecanismes tendents a reduir aquests efectes. En conseqüència no hi ha tendència a canviar d’hàbits productius que siguin mes respectuosos i sostenibles amb el medi però

L’agricultura anomenada de proximitat, ens possibilita fer un veritable pulmó verd al voltant de les àrees urbanes, generar un espai productor d’aliments de qualitat i contribuir a reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle, i per tant alleugerir el deteriorament del medi ambient i, en definitiva, invertir els patrons actuals del canvi climàtic.

22km0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada