Utilitzem cookies i altres tecnologies per poder millorar la seva experiència en els nostres llocs.
Les cookies ens permeten oferir-los els nostres serveis. Al utilitzar-los, accepta l'ús que fem de les cookies.
Pot obtenir més informació clicant aquí

Tanca

CONREU SERENY, SCCL tenim com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar.

En atenció al que s’estableix a la normativa en matèria de protecció de dades i en concret al que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD) i al Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d’ara endavant, RGPD), aquesta labor de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

S’informa a l’usuari que en el present document trobarà tota la informació relativa al tractament de dades personals que CONREU SERENY, SCCL realitza sobre les dades dels seus clients i usuaris. Per això, com a mostra del seu compromís amb les polítiques de protecció de dades, CONREU SERENY, SCCL publica de manera permanent la informació relativa a la seva política de privacitat en la present pàgina web.

Qui són els responsables del tractament?

Societat

CONREU SERENY, SCCL (en endavant, CONREU SERENY)

N.I.F

F66402637

Direcció

Carrer Museu, 31 de la localitat de Badalona (08912 – Barcelona)

Direcció de correu electrònic

conreusereny@gmail.com

 

Quines dades de caràcter personal es tractaran?

Depenent de com interactua l’usuari amb els responsables del tractament o a través de la present pàgina web, es tractaran dades de caràcter personal, que, en general, seran les següents:

Dades identificatives (entre les quals destaquen, nom, cognoms, dades de contacte, etc.).

Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas d’interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).

S’avisa a l’usuari que alguna de les dades de caràcter personal pot resultar de comunicació obligatòria a fi de donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis de la present pàgina web o perquè és imprescindible per a prestar el servei o producte contractat, donar accés a una funcionalitat concreta o gestionar el motiu del seu contacte, així com donar-li tràmit a nivell administratiu.

L’usuari serà l’únic responsable d’assegurar la veracitat de les dades de caràcter personal facilitats. En cas que els responsables del tractament detectin que les dades facilitades són falses, podran excloure a l’usuari o client de la prestació de serveis, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

Amb quina finalitat, base legal i termini de conservació es tractaran les dades de caràcter personal de l’usuari o client?

Segons interactua l’usuari o client amb els responsables del tractament, les dades de caràcter personal seran tractades segons les condicions següents:

ATENCIÓ AL CLIENT

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Gestió de les dades personals per l’atenció de consultes, sol·licituds i peticions de l’usuari o client.

BASE LEGAL

Si l’usuari contacta a través de qualsevol formulari habilitat a través d’aquesta pàgina web o a través de qualsevol altre mitjà de contacte publicitat en la present website la base legal del tractament és el consentiment de l’usuari.
Els responsables del tractament tenen un interès legítim per a atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l’usuari, ja sigui a través de la present website o a través de qualsevol mitjà de contacte existent amb els responsables , incloses les xarxes socials en les quals estiguin presents.
Si el contacte de l’usuari amb qualsevol dels responsables del tractament es realitza en virtut de l’exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb serveis o productes, la base legal que regeix per a aquest tractament és el compliment d’obligacions legals.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per aquesta finalitat es conservaran fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment prestat per al seu tractament.

DESTINATARIS

Proveïdors de serveis tecnològics. Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client. Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració dels responsables . Administracions Públiques quan així ho exigeix la normativa vigent.

MARKETING

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Enviament de comunicacions comercials o d’alguna promoció que tingui vigent algun dels responsables del tractament, incloses Newsletters. Comunicació a través de xarxes socials.

BASE LEGAL

La base legal per al tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting és el consentiment de l’usuari. En cas de realitzar-se estudis de màrqueting , la base legal per al tractament és l’interès legítim dels responsables del tractament.
Quan entre el client i els responsables del tractament existeixi una relació contractual prèvia, aquests podran enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, sent la base legal per al tractament d’aquests casos, l’interès legítim, sobre la base del que s’estableix en l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per a aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment.

DESTINATARIS

Proveïdors de serveis tecnològics. Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client. Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració dels responsables . Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

ENQUESTES DE QUALITAT

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Contacte amb el client o usuari per a la realització d’enquestes de qualitat sobre els productes contractats, la satisfacció de l’usuari amb la present website, la qualitat de l’atenció al client o sobre els serveis o productes contractats.

BASE LEGAL

Els responsables del tractament disposen d’un interès legítim per a realitzar enquestes de qualitat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per aquesta finalitat seran conservades fins que l’usuari decideixi retirar el consentiment.

DESTINATARIS

Proveïdors de serveis tecnològics Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració dels responsables del tractament. Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

Els responsables del tractament informen els usuaris o clients que les dades personals seran conservades a fi d’atendre tantes responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, puguin ser-los aplicables, sempre atesa la normativa vigent a cada moment. Una vegada transcorreguts aquests terminis, les dades de caràcter personal seran suprimides.

Els responsables del tractament informen que algunes de les funcions necessàries per a la prestació dels serveis a l’usuari o client es realitzen a través d’encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.

Poden facilitar dades personals els menors d’edat?

Els usuaris menors de 13 anys només podran utilitzar els serveis disponibles en la present pàgina web si compten amb la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran els únics responsables dels actes realitzats a través d’aquesta pàgina web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.

Pel fet que CONREU SERENY no pot controlar si els usuaris són o no menors d’edat, hauran de ser els pares, tutors o representants legals els qui vetllin perquè s’habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixin a aquesta pàgina web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent CONREU SERENY cap responsabilitat sobre aquest tema.

Quins drets tenen els usuaris o clients?

Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal perquè els responsables del tractament els tractin disposen dels següents drets:

DRET D’ACCÉS

L’usuari té dret a obtenir dels responsables del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades de caràcter personal que el concerneixen, així com a accedir a les dades personals de que disposin.

DRET DE RECTIFICACIÓ

L’usuari té dret a sol·licitar als responsables del tractament que rectifiquin les dades inexactes que el concerneixen. També tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclòs mitjançant una declaració addicional.

DRET DE SUPRESSIÓ/ DRET A L’OBLIT

L’usuari tindrà dret al fet que els responsables del tractament suprimeixin les dades personals que el concerneixen, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.

DRET DE LIMITACIÓ

L’usuari tindrà dret a sol·licitar als responsables del tractament la limitació del tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.


DRET D’OPOSICIÓ

L’usuari té dret a oposar-se al fet que els responsables del tractament tractin les dades personals que el concerneixen quan aquestes siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim. En tal cas, els responsables del tractament deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’usuari o client podrà exercir els drets recollits anteriorment sense cap cost, excepte en el que es disposa en l’article 15.3 del RGPD. L’usuari o client tindrà dret a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Podrà exercir els seus drets enviant una comunicació:

Societat

CONREU SERENY

Direcció

Carrer Museu, 31, de la localitat de Badalona (08912 – Barcelona)

Direcció de correu electrònic

conreusereny@gmail.com

Serà necessari adjuntar una fotocòpia del DNI o un altre document d’identificació similar.

Quines mesures de seguretat s’apliquen a les dades personals?

Els responsables del tractament adopten les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb la finalitat d’evitar la pèrdua de dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat de tercers, a fi de garantir la seguretat i integritat de les dades personals facilitades.

Canvis a la política de privacitat

Els responsables del tractament es reserven el dret en exclusiva d’actualitzar la present Política de Privacitat sobre la base de les necessitats pròpies de la pàgina web, així com per a adaptar-la als possibles canvis legislatius en matèria de protecció de dades.

En cas de realitzar-se la modificació indicada en el paràgraf anterior, CONREU SERENY informarà l’usuari dels canvis en qüestió si són significatius per a la seva privacitat, de manera que es pugui revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l’oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents previstes en la present política de privacitat, se sol·licitarà el consentiment de l’usuari segons les previsions de la normativa relativa a protecció de dades vigent a cada moment.